EKOinnowatorzy 2021

Regulamin konkursu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu EKOinnowatorzy (zwanego dalej konkursem) jest Instytut Zrównoważonej Energetyki z siedzibą przy ul. W.E. Radzikowskiego 100B/43, 31-315 Kraków (zwany dalej organizatorem).
 2. Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie i wspieranie kół naukowych, zespołów studenckich i studentów, których działalność ma charakter innowacyjny i proekologiczny.
 4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach głównych:
  a) kategoria I: EKOinnowacyjne Koło Naukowe;
  b) kategoria II: EKOinnowacyjny Projekt Studencki;
  c) kategoria III: Student EKOinnowator.
 5. Dodatkowo, przewidzianych zostało siedem kategorii specjalnych, które zostaną określone na podstawie nadesłanych zgłoszeń.
 6. W konkursie mogą wziąć udział:
  a) koła naukowe, organizacje i zespoły studenckie działające przy polskich uczelniach wyższych;
  b) osoby posiadające status studenta pierwszego lub drugiego stopnia na polskiej uczelni wyższej.
 7. Konkurs realizowany jest w terminie od 15 sierpnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
 8. Fundatorem nagród jest organizator oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

§2. Przebieg konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
  a) etap pierwszy – przesyłanie zgłoszeń,
  b) etap drugi – szkolenia online dla uczestników,
  c) etap trzeci – gala finałowa,
  d) etap czwarty – wydanie albumu pamiątkowego.
 2. Terminy organizacyjne związane z przebiegiem konkursu zostały zawarte w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej konkursu.
 3. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, konkurs odbywa się w trybie hybrydowym.
 4. Ostateczny kształt konkursu będzie uzależniony od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

§3. Etap pierwszy – przesyłanie zgłoszeń

 1. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkursu.
 2. Przesyłane zgłoszenia muszą zawierać:
  a) wskazanie kategorii konkursowej;
  b) informacje ogólne dotyczące zgłaszanego koła naukowego, projektu studenckiego lub studenta (w zależności od wskazanej kategorii);
  c) odpowiedzi na pytania dotyczące innowacyjności, a także aspektów biznesowych i środowiskowych związanych z działalnością koła naukowego, zespołu projektowego lub studenta (w zależności od wskazanej kategorii);
  d) imię, nazwisko oraz dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia;
  e) akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Termin przesyłania zgłoszeń jest określony w harmonogramie konkursu.
 4. W przypadku niekompletności zgłoszeń, organizator ma prawo zwrócić się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia w zakresie podanych informacji lub uzupełnienie danych.
 5. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli Oferenta, a także reprezentantów środowiska naukowego i otoczenia biznesowego.
 6. Kompletne zgłoszenia, spełniające warunki regulaminowe, uzyskają kwalifikację do drugiego etapu konkursu.
 7. Informacja o kwalifikacji do drugiego etapu konkursu zostanie przesłana za pośrednictwem e-mail w terminie określonym w harmonogramie oraz opublikowana na stronie internetowej konkursu.

§4. Etap drugi – szkolenia online

 1. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu wezmą udział w szkoleniach online oraz uzyskają dostęp do materiałów szkoleniowych udostępnionych w postaci cyfrowej.
 2. Szkolenia online zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem dedykowanej platformy do współpracy zdalnej w terminach zgodnych z harmonogramem konkursu.
 3. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na platformie e-learningowej organizatora.
 4. Informacja o trybie dostępu do szkoleń i materiałów szkoleniowych zostanie przekazana uczestnikom za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Podsumowaniem etapu drugiego będzie test wiedzy, który zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem dedykowanej platformy do współpracy zdalnej.

§5. Etap trzeci – gala finałowa

 1. Do udziału w gali finałowej zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 15 kół naukowych, maksymalnie 15 zespołów studenckich oraz maksymalnie 15 studentów.
 2. Podstawą kwalifikacji do udziału w gali finałowej będzie lista rankingowa, która zostanie stworzona w oparciu o ocenę zgłoszeń nadesłanych w etapie pierwszym oraz ocenę rozwiązań testu wiedzy w etapie drugim.
 3. Gala finałowa zostanie przeprowadzona w trybie hybrydowym:
  – miejscem fizycznej organizacji Gali Finałowej będzie Kopiec Kościuszki w Krakowie,
  – zdalne dołączenie do Gali Finałowej będzie możliwe poprzez platformę Zoom.
 4. Każdy z finalistów będzie mógł wskazać preferowaną formę udziału – udział na miejscu lub udział zdalny.
 5. Podczas gali każdy z finalistów będzie miał możliwość przedstawienia kilkuminutowej prezentacji.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu gali finałowej oraz wystąpień finalistów zostaną udostępnione uczestnikom gali nie później niż 7 dni przed jej terminem.
 7. Wystąpienia finalistów będą oceniane przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli organizatora, a także reprezentantów środowiska naukowego i otoczenia biznesowego.
 8. Na podstawie oceny prezentacji przez komisję konkursową, z uwzględnieniem oceny uzyskanej na wcześniejszych etapach, ustalona zostanie klasyfikacja końcowa konkursu w każdej z kategorii konkursowych.
 9. Gala finałowa – w miarę możliwości technicznych – będzie transmitowana online.
 10. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnej liczby finalistów. 

§6. Etap czwarty – wydanie albumu pamiątkowego

 1. Album pamiątkowy zostanie opracowany z wykorzystaniem materiałów tekstowych i graficznych nadesłanych przez uczestników konkursu.
 2. Album zostanie wydany w postaci cyfrowej.
 3. Wersja cyfrowa albumu zostanie nieodpłatnie udostępniona na stronie internetowej organizatora oraz na stronie internetowej konkursu.
 4. Uczestnicy trzeciego etapu konkursu są zobowiązani do przesłania informacji niezbędnych do przygotowania albumu w terminie wskazanym w harmonogramie konkursu.

§7. Klasyfikacja końcowa i nagrody

 1. Klasyfikacja końcowa konkursu zostanie stworzona przez komisję konkursową na podstawie oceny uzyskanej w etapie I i II, a także oceny wystąpień zaprezentowanych podczas gali finałowej.
 2. Dla uczestników gali finałowej zostały przewidziane następujące nagrody:
  a) pamiątkowe statuetki oraz bony podarunkowe dla zwycięzców w ramach kategorii głównych,
  b) pamiątkowe statuetki oraz bony podarunkowe dla zwycięzców w ramach kategorii specjalnych,
  c) pamiątkowe certyfikaty dla wszystkich uczestników gali finałowej,
  d) nagroda publiczności dla wybranej prezentacji.
 3. Łączna pula nagród wynosi 23 000 zł.
 4. Pula nagród może ulec zwiększeniu w przypadku ufundowania dodatkowych nagród przez partnerów konkursu.
 5. Dodatkowo, autorzy prezentacji o wysokim poziomie naukowym, będą mieli możliwość otrzymania voucheru upoważniającego do bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on the Clean Environment and Energy Research, która jest planowana na rok 2022.
 6. Organizator może przyznać nagrody specjalne ufundowane przez partnerów konkursu i sponsorów.
 7. Organizator nie przewiduje możliwości odwołania od decyzji Komisji Konkursowej.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż administratorem danych jest Instytut Zrównoważonej Energetyki z siedzibą przy ul. W.E. Radzikowskiego 100B/43, 31-315 Kraków. Dane zbierane są w celu związanym z realizacją konkursu. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez uczestników dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie.
 3. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza, iż uczestnicy wyrażają zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i materiałów video ze swoim wizerunkiem podczas uczestnictwa w szkoleniach online i gali finałowej, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności w celu informacji i promocji wydarzenia. Zgoda dotyczy również nazwy, identyfikacji wizualnej oraz podstawowych informacji o kole naukowym, zespole projektowym lub osobie studenta do celów promocyjnych konkursu.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.
 5. W sytuacjach nieuregulowanych w regulaminie, a odnoszących się do konkursu, decyzje podejmuje organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. O odwołaniu konkursu organizator poinformuje uczestników wiadomością e-mail.
 8. W sprawach spornych wynikających z niniejszego regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem konkursu właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby organizatora.

aktualizacja: 15.08.2021

Zostań EKOinnowatorem!

Zarejestruj się w konkursie korzystając z poniższego przycisku