Procedura wydawnicza i recenzji

Procedura wydawnicza
 1. Procedura wydawnicza rozpoczyna się w chwili nadesłania do Wydawnictwa zgłoszenia z wnioskiem o wydanie publikacji (monografii, publikacji pokonferencyjnej lub innej formy wydawniczej). Zgłoszenie powinno zawierać pełną treść pracy (w postaci pliku *.DOCX, *.DOC lub *.PDF) oraz sugestię co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (tj. pochodzących spoza jednostki autora/ów i niezwiązanych z autorem/ami wspólnymi publikacjami, projektami itp.). Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: wydawnictwo(at)ize.org.pl.
 2. Autor monografii (w przypadku prac wieloautorskich – autor główny w imieniu składu autorskiego) zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etycznego wydawnictwa zgodnego z wytycznymi COPE (z ang. Committee on Publication Ethics). Jeżeli wystąpi podejrzenie o działanie nieetyczne, ukryty konflikt interesów, nierzetelność naukową lub nieprzestrzeganie dobrych obyczajów w nauce, Wydawnictwo podejmie kroki przewidziane w wytycznych kodeksu etycznego.
 3. Kolegium Redakcyjne (złożone z przedstawicieli Wydawnictwa) dokonuje wstępnej oceny zgłoszonych prac, biorąc pod uwagę zgodność ich tematu z profilem Wydawnictwa, oryginalność oraz poziom naukowy i warsztatowy. Na tym etapie prace są kwalifikowane do etapu recenzji zewnętrznej lub zostają odrzucone.
 4. W przypadku zakwalifikowania prac na etapie oceny wydawniczej, z autorem/ami podpisywana jest umowa, określająca zasady, na jakich mają zostać wydane prace.
 5. Po zawarciu umowy, prace zakwalifikowane na etapie oceny wydawniczej podlegają procedurze zewnętrznej recenzji naukowej (opisanej szczegółowo w części: Procedura recenzji). W przypadku uzyskania pozytywnych recenzji prace są kierowane do dalszej części procesu wydawniczego, w przypadku uzyskania negatywnych recenzji – prace zostają odrzucone.
 6. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji Wydawnictwo przeprowadza działania redakcyjne i publikację prac. Działania redakcyjne obejmują: redagowanie tekstu, skład i łamanie, korektę językową, opracowanie graficzne projektu okładki, druk lub wydanie prac w wersji elektronicznej.
 7. Każdej wydanej pozycji zostaje nadany numer ISBN.
 8. W przypadku wydania prac w formie druku Wydawnictwo przesyła do upoważnionych bibliotek egzemplarze obowiązkowe wydanych pozycji.
Procedura recenzji
 1. Procedura recenzji obejmuje etap recenzji wewnętrznej (wydawniczej) i etap recenzji zewnętrznej.

 2. Recenzja wewnętrzna obejmuje ocenę zgłoszonych prac z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych oraz wstępną ocenę merytoryczną. Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem koniecznym przekazania prac do recenzji zewnętrznej.

 3. Prace są recenzowane przez minimum dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych posiadających co najmniej stopień naukowych doktora oraz będących specjalistami w danej dziedzinie. Wyboru recenzentów dokonuje Wydawnictwo.

 4. W toku recenzji ocenie podlega:
  – zgodność tytułu prac z ich treścią,
  – ważność i aktualność podejmowanych zagadnień,
  – naukowość i oryginalność prac,
  – walory poznawcze i aplikacyjne,
  – poprawność metodyczna,
  – dobór i wykorzystanie literatury,
  – struktura i układ treści,
  – strona formalno-językowa.

 5. Recenzje kończą się wnioskiem co do:
  – przyjęcia pracy bez istotnych zmian formalnych i merytorycznych,
  – przyjęcia pracy po uwzględnieniu uwag recenzenta,
  – skierowania poprawionej wersji pracy do ponownej oceny przez recenzenta,
  – odrzucenia pracy.

 6. Pozytywne recenzje kwalifikują prace do dalszych etapów wydawniczych, a negatywne recenzje powodują ich odrzucenie. W przypadku otrzymania przez Wydawnictwo zarówno pozytywnych, jak i negatywnych recenzji, Wydawnictwo zwraca się do autora/ów z prośbą o pisemne odniesienie się do negatywnych recenzji, jak również zwraca się z prośbą o ocenę prac do kolejnych recenzentów.

 7. Ostateczną decyzję o wydaniu prac lub ewentualnym naniesieniu przez autora/ów poprawek podejmuje Wydawnictwo.