Etyka wydawnicza

Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki przyjęło i stosuje zasady etyczne mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Wszystkie prace zgłoszone do Wydawnictwa Instytutu Zrównoważonej Energetyki przed zatwierdzeniem do opracowania redakcyjnego i publikacji przechodzą staranny proces recenzyjny. Do publikacji dopuszczane są jedynie te prace, które otrzymały pozytywną rekomendację ze strony recenzentów oraz Wydawnictwa. Wielostopniowy proces decyzyjny, obejmujący osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w danej dziedzinie, pozwala wyłonić do publikacji teksty o wysokiej wartości merytorycznej.

Do oceny publikacji wyłaniani są niezależni recenzenci będący specjalistami z danej dziedziny. W przypadku dopuszczenia publikacji po naniesieniu wskazanych przez recenzentów zmian, recenzenci mają prawo do wglądu w zmienioną wersję publikacji przed podjęciem decyzji o dopuszczeniu do wydania. Autorzy mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do treści recenzji. Wydawnictwo przechowuje w dokumentacji tytułu zarówno recenzje, jak i odpowiedzi autorów.

Proces recenzyjny jest poufny, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, a dostęp do jej treści mają jedynie osoby administracyjnie obsługujące cały proces, jak i uczestniczące w procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu pracy do wydania w Wydawnictwie Instytutu Zrównoważonej Energetyki.

Etyka a autorzy

Wszystkie prace nadesłane do Wydawnictwa Instytutu Zrównoważonej Energetyki muszą być samodzielnymi, oryginalnymi dziełami autorów, do których autorzy posiadają prawa autorskie. Autorzy powinni poinformować Wydawnictwo o źródłach finansowania prac oraz o wszystkich podmiotach, które brały czynny udział w jej tworzeniu. W przypadku wykrycia przez autorów ewentualnych błędów są oni zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia ich do Wydawnictwa.

Zdublowane prace

Prace, które zostały opublikowane na łamach innych czasopism lub książek, a także złożone w innych redakcjach nie będą rozważane do publikacji przez Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki. W sytuacji, w której na którymś z etapów prac redakcyjnych zajdzie podejrzenie, że praca została opublikowana lub złożona do publikacji w innym miejscu, Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki będzie dokładnie badać sprawę, a zakres postępowania będzie zgodny z zaleceniami COPE*.

Etyka a praca Wydawnictwa

Redakcja Wydawnictwa Instytutu Zrównoważonej Energetyki bierze odpowiedzialność za proces redakcyjny i wszystkie jego etapy. W trakcie prac redakcyjnych Wydawnictwo posługuje się zasadą rzetelności naukowej. W przypadku kwestii etycznych Wydawnictwo i Recenzenci postępują zgodnie z zasadami COPE*. Istnieje możliwość wprowadzania korekt, odrzucenia lub wycofania tekstu z druku w przypadku poważnych wątpliwości dotyczących kwestii etycznych.

Konflikt interesów

W przypadku wykrycia lub zgłoszenia konfliktów interesów zostaną one sprawdzone przez Wydawnictwo. Do czasu wyjaśnienia sprawy, prace redakcyjne nad pozycją wydawniczą zostaną wstrzymane.

Etyka a praca recenzenta

Wydawnictwo stosuje dwa modele recenzji: model jednostronnie ślepej recenzji (single-blind review) oraz model dwustronnie ślepej recenzji (double-blind review). Recenzja powinna być obiektywna, zgodna z zasadami rzetelności naukowej. Krytyka odnosząca się bezpośrednio do osoby autora uznawana jest za niewłaściwą. Tekst, nad którym pracuje recenzent, powinien pozostawać w tajemnicy i nie może przez niego zostać wykorzystany w żaden sposób do czasu jego publikacji.

 

*https://publicationethics.org/resources/code-conduct